Predicaat goed

Inspectiebezoek maart 2020

Linus-onderwijs, een voltijdshoogbegaafdheidsvoorziening, is een goede school.

De inspectie van onderwijs waardeert de kwaliteit op Linus-onderwijs als goed. Linus-onderwijs is een school met een onderzoekend en op ontwikkeling gericht team. Het team is gericht op beiden van een passend en stimulerend aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen weet dit in de praktijk succesvol vorm te geven. Het team heeft zicht op wat de leerlingen nodig hebben en realiseert een rijk aanbod waarin de visie van de school tot uiting wordt gebracht.

Binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Kwaliteitszorg en de ambitie zijn verschillende standaarden met goed beoordeeld.

Onderwijsproces

Op alle standaarden van het Onderwijsproces behalve (Extra) Ondersteuning en toetsing en afstuiting , stijgt de school boven de basiskwaliteit. Daarom waarderen we deze standaarden, net als de school en het bestuur in de zelfevaluatie, als Goed. Wel kan het zijn dat onze onderbouwing Goed afwijkt van de onderbouwing door school en bestuur.

(Extra) Ondersteuning en toetsing en afsluiten beoordelen we als Voldoenden. We nemen de zelfbeoordeling van de school niet over, omdat de zelfevaluatie nog onvoldoende zicht beidt op de eigen kwaliteitsaspecten en de beoordeling daarvan.

De school realiseert een rijk aanbod, passend bij wat de leerlingen van Linus-onderwijs nodig hebben. Linus-onderwijs realiseert een specifiek aanbod afgestemd op de behoeften van hoogbegaafde leerlingen. Het curriculum is op schrift gesteld en wordt continu doorontwikkeld. De ononderbroken ontwikkeling wordt ondersteund door een goed uitgedacht leerlingvolgsysteem. Leerlingen bevestigen in het gesprek het positieve beeld over het aanbod en zijn enthousiast over hoe dit aansluit bij hun behoefte.

Het didactisch handelen is sterk. In de zelfevaluatie schrijft de school dat het (vak)didactisch handelen van de leraren goed is. Tijden de lesobservaties wordt dit beeld bevestigd. De leraren van Linus-onderwijs weten de leerlingen te betrekken bij hun leerproces en uit te dagen en geven gedifferentieerde instructies die aansluiten bij hoe de verschillende leerlingen leren. Daarnaast zijn de leraren in staat lessen te ontwerpen vanuit de leerlijnen en gericht op continue verbeteren van het onderwijsleerproces (zie ook Kwaliteitscultuur).

Linus-onderwijs neemt initiatief in samenwerking. Linus-onderwijs laat zien dat zij goed samenwerkt met partners om er samen voor te zorgen dat alle leerlingen een doorgaande leerlijn kunnen doormaken. Dit doet de school door actief te participeren in het samenwerkingsverband en andere partners in de zorg met ouders. Ook vervult Linus-onderwijs een rol in de regio om scholen van advies te voorzien over onderwijs aan hoogbegaafden.

Schoolklimaat

 De standaard Veiligheid beoordelen we met een Voldoende. We wijken hierbij af van het eigen oordeel (goed) van school en bestuur, omdat de zelfevaluatie te weinig zicht geeft in de realisatie van de eigen kwaliteitsaspecten op deze standaard. De standaard Pedagogisch klimaat waarderen we met een Goed, omdat de school uitstijgt boven de basiskwaliteit. Hierbij volgen we het oordeel van school en bestuur.

Linus-onderwijs biedt de leerlingen een veilig en uitdagend pedagogische klimaat. We waarderen het pedagogisch klimaat als Goed omdat de school de pedagogische sensitiviteit die zij voorstaat, zichtbaar maakt in de praktijk. De school zet met een doordachte werkwijze gericht in op het ondersteunen van het pedagogische klimaat. Ook worden de leerlingen, comfort de visie, voortdurend uitgedaagd om hun talenten in te zetten. De school gebruikt diverse instrumenten om verschillende aspecten van het pedagogische klimaat in beeld te brengen en te verbeteren dan wel bestendigen.

Onderwijsresultaten

 

 

We waarderen de standaarden Resultaten en Vervolgsucces als Goed en nemen het oordeel van school en bestuur op deze standaarden over. Voor de Sociale en maatschappelijke competenties nemen we de zelfbeoordeling van de school niet over, omdat de zelfevaluatie nog onvoldoende zicht biedt op de eigen kwaliteitsaspecten en de beoordeling daarvan.

Linus-onderwijs stelt ambitieuze, brede doelen en bereikt deze met haar leerlingen. We waarderen de Resultaten van Linus-onderwijs als Goed aangezien de school al jaren kan laten zien dat haar leerlingen eindresultaten die passen bij de populatie. Daarbij heeft de school laten zien dat zij ook andere doelen met haar leerlingen nastreeft en bereikt in aanvulling op de kernvakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leren leren, leren denken en leren leven.

De school ziet dat haar leerlingen zich succesvol ontwikkelen in het vervolgonderwijs. We waarderen Vervolgsucces als Goed omdat de school zich doelen stelt voor het vervolgsucces van haar leerlingen en kan aantonen dat de meeste leerlingen zich succesvol ontwikkelen in het vervolgonderwijs. Op basis van de gegevens evalueert de school jaarlijks de passendheid van de gegeven adviezen en brengt zij waar nodig wijzigingen aan in de adviesprocedure.

Kwaliteitszorg en ambitie

Op de Standaard Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur stijgt de school uit boven de basiskwaliteit. Daarom waarderen we deze standaarden als Goed. Het kan zijn dat de onderbouwing voor Goed afwijkt van die de school en bestuur. Op de standaard Verantwoording en dialoog nemen we de boordeling van school en bestuur niet over, omdat de zelfevaluatie en het gesprek hierover nog onvoldoende zicht geven op de eigen kwaliteitsaspecten en de beoordeling hiervan.

De kwaliteitszorg staat als een huis. We waarderen de Kwaliteitszorg als Goed omdat de school goed zicht heeft op de eigen kwaliteit en planmatig en doelgericht werkt aan verbetering. In de documentatie en de gesprekken wordt duidelijk dat de school vanuit de visie heldere doelen stelt en met een uitgebreid instrumentarium cyclische de kwaliteit van het onderwijsproces, de veiligheid en de resultaten in beeld brengt. “Meten is weten”, aldus de schoolleider. Bovendien heeft de school zicht op de aspecten die beter kunnen en betrekt zij zowel onafhankelijke deskundige bij evaluaties, als belanghebbende zoals leerlingen en ouders.

Gezamenlijke drive om continu te verbeteren. We waarderen de Kwaliteitscultuur als Goed omdat we een gedreven team zien dat vanuit visie gezamenlijk werkt aan de schoolontwikkeling. De ontwikkeling van de leerlingen van Linus-onderwijs staat hierbij centraal. Leraren zijn eigenaar van de schoolontwikkeling, wat zichtbaar wordt door hun actieve inzet in werkgroepen en hun reflectieve en professionele houding.