Calvin-onderwijs

De Calvin-groep is gevestigd in Linus onderwijs Drunen, Johann de Wittstraat 11, 5151CK Drunen.

De Calvin-groep is een onderwijsvoorziening voor leerlingen die op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong laten zien. Deze leerlingen hebben gezien hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen een specifieke leeromgeving nodig binnen het onderwijs om tot ontplooiing te komen en in hun kracht te blijven. Onze missie is de uniciteit van de leerling met een ontwikkelingsvoorsprong te versterken voor een duurzame positionering in de maatschappij. Op deze manier willen we bij dragen aan het geluk van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong door ze een optimale leeromgeving te bieden met ontwikkelingsgelijken, zodat ze de emotionele en creatieve ruimte ervaren om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal kunnen benutten.  Binnen ons onderwijs spreken we niet over geluk als eindbestemming, maar een manier van ‘reizen’. Dit betekent een manier van leven die dusdanig in balans is dat deze bijdraagt aan het gelukkig zijn.  

Binnen het onderwijs gaan we ervan uit dat de drie basisvermogens van een mens te weten denken, voelen en doen in balans moeten worden aangesproken om als mens harmonieus te kunnen ontwikkelen. De Zwitserse pedagoog, filosoof en onderwijshervormer Pestalozzi (1746-1827) is een van onze inspiratiebronnen en spreekt hierbij over de ontwikkeling van “Head, Heart and Hand”.  

Met de beschrijving van “Head” bedoelt Pestalozzi alle intellectuele of mentale vaardigheden die een mens bezit zoals perceptie, geheugen, verbeelding, gedachten en taal. Met de beschrijving van “Heart” vallen volgens hem onder andere alle zintuigelijke waarnemingen en gedachten maar ook morele gevoelens als liefde, vertrouwen en dankbaarheid en de activiteiten van het geweten. Onder “Hand” vallen alle praktische activiteiten die een mens fysiek uitvoert of kan uitvoeren. Hieronder vallen volgens Pestalozzi ook sociale activiteiten (Brühlmeier, 2014).  

De basisgedachten waarop het curriculum van de Calvin groep is gebaseerd, is het in harmonie ontwikkelen van deze drie basisvermogens. Volgens Pestalozzi zijn mensen geboren met unieke individuele talenten. Het onderwijs heeft als taak om leerlingen te begeleiden en stimuleren om deze talenten tot bloei te laten komen. Hiervoor is het noodzakelijk leerlingen te zien als individu met een specifiek karakter, interesses, gewoontes, gevoelens en uitdagingen. Een leerkracht moet iedere leerling zien in zijn uniciteit en zijn handelen hierop aansluiten. Alles wat tegen de natuur van een leerling in gaat vraagt om een mis-match in onderwijs. Leerlingen worden dan ongemotiveerd en raken uit balans. In het onderwijs zal daarom worden aangesloten bij de uniciteit van de leerling om werkelijk onderwijs kan creëren. Iedere andere vorm wordt training genoemd (Brühlmeier, 2014). Biesta (z.d.) benadrukt tevens, naast de doelen kwalificatie en socialisatie, deze noodzaak van het onderwijs om gericht aandacht te besteden aan subjectificatie. Leerlingen moeten in de gelegenheid gesteld worden om zichzelf verder te ontwikkelen om vrije, verantwoordelijke volwassenen te worden.  

Het onderwijsaanbod richt zich naast de kerndoelen die landelijk vastgesteld zijn voor het basisonderwijs op verrijking (verbreden en verdiepen van de kerndoelen). Deze verrijking richt zich met name op exploratief, creatief en kritisch denken en handelen. Daarnaast is prominent aandacht voor het zijnsluik van de leerlingen (Kieboom, 2015). Deze leerlingen beleven de wereld om hen heen met een hoge mate van bewustzijn. Hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen vragen om pedagogisch-sensitieve leerkrachten die hen ruimte bieden en eigenaarschap over hun leerproces.  


Figuur 1: Leer- en persoonlijkheidseigenschappen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

 De verhouding waarin leerlingen werken aan de kerndoelen zal per leerling verschillend zijn. De didactische ontwikkeling van de individuele leerling ten aanzien van de te behalen kerndoelen zal namelijk bij de start verschillend zijn. Een nauwkeurige analyse van deze beginsituatie zal de tijd genomen worden. Op basis daarvan zullen doelen worden gesteld. We streven in ieder geval naar een verhouding van 50% tijd aan de kerndoelen en 50% verrijking van de kerndoelen.   

 

Figuur 2: Visuele weergave kerndoelen en verrijking van de kerndoelen 

  1. Naamgeving C@lvinconcept 

 

In de ontwikkeling van dit onderwijsconcept zijn we ook op zoek gegaan naar een passende naam. C@lvin komt van de humoristische Amerikaanse stripreeks Calvin and Hobbes geschreven door Bill Watterson1. De stripreeks draait om de avonturen van de zesjarige jongen Calvin. Calvin is een vroegrijp, ondeugend en fantasierijk jongetje. Het is een klein blond jongetje met blond stekelig haar. Hij is zijn leeftijd ver vooruit en vertoont veel kenmerken van een hoge intelligentie. Hij heeft een enorme woordenschat, is creatief en filosofisch. Calvin heeft een tijger als knuffeldier die Hobbes heet. Wanneer Calvin alleen met Hobbes is komt Hobbes werkelijk voor hem tot leven. Voor anderen is Hobbes gewoon een knuffeldier. Er worden verschillende thema’s aangesneden in de strip. De belangrijkste thema’s zijn Calvins vriendschap met Hobbes, zijn dagdromen, tegenslagen, politieke en culturele vraagstukken, school, zijn omgang met leerkrachten en medeleerlingen en zijn omgang en relatie met zijn ouders. Er wordt regelmatig ingegaan op milieukwesties, onderwijs, filosofische dilemma’s en tekortkomingen van opiniepeilingen. Calvin heeft een grote antipathie tegen school en huiswerk en hij haalt slechte schoolprestaties ondanks zijn hoge intelligentie. Het kost zijn ouders veel moeite om hem in de schoolbus naar school te krijgen. Op het moment dat hij op school is gaat het vaak mis. Hij heeft geen goede relatie met zijn leerkracht. Hij verstoord regelmatig de lessen en wordt daardoor regelmatig de klas uitgestuurd. Zijn relatie met klasgenootjes staat ook behoorlijk onder druk.  

De naam C@lvin is afgeleid van deze stripfiguur gezien de overeenkomsten met de doelgroep van de C@lvin groep. We richten ons op jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die veel overeenkomsten laten zien met Calvin. We hopen met ons onderwijsconcept in te spelen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen zodat ze met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen.